Ochrana osobných údajov – Nevo s.r.o.

 

V súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016, o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a v zmysle zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Návštevou webovej stránky www.chanebaby.sk týmto udeľujem spoločnosti Nevo s.r.o., Lesná 2772/3, 038 61 Vrútky, IČO: 54634521, DIČ: 2121751874, Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č. 79826/L súhlas so spracúvaním nasledujúcich osobných údajov:

Meno a priezvisko, trvalé bydlisko (ulica, PSČ, mesto), korešpondenčná adresa (ulica, PSČ, mesto), emailová adresa, telefónne číslo.

Súhlas udeľujem na tieto účely:

a) Internetové obchodu, za účelom vytvorenia objednávky na eshope: www.chanebaby.sk a FB stránky: „Chane Mode“ a “Chane Mode Baby a to na dobu 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu,
b) Marketingové služby /zasielanie noviniek, účasť v súťaži, zasielanie obchodných ponúk/ a to na dobu 8 rokov odo dňa poskytnutia súhlasu,

Tento súhlas ako právny základ spracúvania osobných údajov udeľujem slobodne, vážne, určite, zrozumiteľne, nie pod nátlakom ani za nápadne nevýhodných podmienok, pričom prehlasujem, že som bol oboznámený s možnosťou svoj súhlas kedykoľvek odvolať, a to aj pred uplynutím doby, na ktorú bol udelený. Odvolaním tohto súhlasu nebude dotknutá zákonnosť spracúvania osobných údajov pred odvolaním súhlasu. Bol som oboznámený s tým, že moje osobné údaje budú použité a poskytnuté len u prevádzkovateľa internetového obchodu  www.chanebaby.sk

Vo veci spracúvania osobných údajov sa dotknutá osoba môže obrátiť na zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov, a to prostredníctvom emailovej adresy viera.vojtusova@gmail.com

V Martine dňa: 28.3.2023